POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników strony internetowej https:// https://maszynydoszycianaprawa.pl/ (zwanej dalej „Stroną”) jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając naszą Stronę.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady dbania o Państwa dane osobowe kiedy odwiedzają Państwo Stronę. Każdorazowo korzystając ze Strony podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu na Stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią oraz akceptację jej zasad.

Niniejsza polityka prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu ze Zbigniewem Pyrczakiem, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Zbigniew Pyrczak NOWE ŻYCIE z siedzibą w Krakowie, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Kryniczna 2/43, 31-463 Kraków, dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Narzymskiego 9, 31-463 Kraków, województwo małopolskie, wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6781520558, REGON: 356745218 (zwaną dalej: „Przedsiębiorcą”), zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Przedsiębiorcę danych osobowych, prawa jednostki dotyczące jej danych osobowych, wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze Strony, zasady zgłaszania reklamacji.

 

Słownik

Przez następujące określenia należy rozumieć:

„Polityka prywatności” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie „Polityka prywatności”;

„Przedsiębiorca” lub „Przedsiębiorstwo” – należy przez to rozumieć Zbigniewa Pyrczaka, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Zbigniew Pyrczak NOWE ŻYCIE z siedzibą w Krakowie, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Kryniczna 2/43, 31-463 Kraków, dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Narzymskiego 9, 31-463 Kraków, województwo małopolskie, wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6781520558, REGON: 356745218;

„Strona” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem https://maszynydoszycianaprawa.pl/;

„Użytkownik” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, która skorzystała ze Strony przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem https://maszynydoszycianaprawa.pl/ lub przesyłając swoje dane osobowe w Formularzu kontaktowym zamieszczonym na Stronie celem uzyskania szczegółowych informacji o usługach oferowanych przez Przedsiębiorcę;

„Formularz kontaktowy” – należy przez to rozumieć formularz umieszczony na Stronie w zakładce „Kontakt” służący do kontaktu z Przedsiębiorcą w celu uzyskania szczegółowych informacji o usługach oferowanych przez Przedsiębiorcę lub problemach technicznych na Stronie, poprzez który Użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres e-mail;

„Usługa przesłania informacji drogą elektroniczną” – należy przez to rozumieć wysłanie przez Przedsiębiorcę e-mailowej wiadomości zwrotnej zawierającej szczegółowe informacje na temat wysłanie wiadomości zwrotnej zawierającej szczegółowe informacje dotyczące usług oferowanych przez Przedsiębiorcę lub problemów technicznych na stronie, w odpowiedzi na przesłanie Formularza kontaktowego;

„Usługi” – należy przez to rozumieć usługi oferowane przez Przedsiębiorcę, w szczególności w zakresie naprawy maszyn do szycia;

„Sprzęt Użytkownika” lub „Urządzenie końcowe” – należy przez to rozumieć należący do Użytkownika sprzęt telekomunikacyjny taki jak między innymi telefon komórkowy, smartfon, komputer, tablet lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci).

 

1. Postanowienia wstępne

Niniejszą Stronę prowadzi Przedsiębiorca.

Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 24.10.2019 r. oraz określa m.in. zasady kontaktu z Przedsiębiorcą, zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Przedsiębiorcę danych osobowych, w tym danych które mogą zostać przez Państwa wprowadzone poprzez Stronę wypełniając Formularz kontaktowy; źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności nie jest skierowana do osób poniżej 16 roku życia i świadomie nie zbieramy danych osobowych takich osób.

Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, jak również oświadcza, iż jest świadom ryzyk, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Polityki prywatności oraz akceptuje je.

 

2. Wymagania sprzętowe, zagrożenia.

Korzystanie ze Strony przez Użytkownika wymaga posiadania przez niego Sprzętu Użytkownika posiadającego następujące przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera.

Przedsiębiorca świadczy Użytkownikom usługi za pośrednictwem drogi elektronicznej, co może powodować pojawienie się na Sprzętach Użytkownika wirusów komputerowych czy też może wiązać się z otrzymaniem niezamówionej informacji handlowej (tzw. spamu) przez Użytkownika, pomimo zachowania przez Przedsiębiorstwo wszelkich możliwych środków ostrożności. Ponadto korzystanie ze Strony wiąże się z koniecznością wykorzystania przez Użytkownika świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych, za którą Użytkownik zobowiązany jest pokryć wynagrodzenie.

 

3. Pliki cookies

Strona wykorzystuje „Pliki cookies”. Po wejściu przez Użytkownika na Stronę pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika pola z napisem: „Akceptuję”.

Precyzyjna informacja dotycząca Plików cookies, wskazująca czym są Pliki cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez Stronę jest dostępna po naciśnięciu przez Użytkownika pola z napisem: „Polityka plików cookies” pojawiającego się jednocześnie z komunikatem o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies oraz w zakładce „Polityka Plików cookies” znajdującej się na Stronie.

 

4. Dane osobowe

Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie są danymi osobowymi dane zanonimizowane w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.

Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników jest Przedsiębiorca.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności.

Na Stronie nie są zbierane ani nie są przetwarzane dane osobowe w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Przedsiębiorca nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.

Możemy zbierać, przetwarzać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje Państwa danych osobowych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

Dane Tożsamości, obejmujące imię, nazwisko.

Dane Kontaktowe, obejmujące imię, nazwisko, adres mailowy.

Dane Techniczne, obejmujące adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Państwa na urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo ze Strony.

W momencie, w którym korzystają Państwo z naszej Strony, może ona automatycznie pobierać Państwa Dane Techniczne dotyczące Państwa urządzeń czy czynności i wzorców zachowań w sieci. Zbieramy te dane osobowe poprzez ciasteczka Cookies oraz i inne technologie, zgodnie z „Polityką Plików cookies” dostępną na naszej Stronie.

 

5. Cel oraz podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych

W przypadku przekazania przez Użytkownika danych osobowych, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Podanie danych osobowych, o których mowa w paragrafie 4 jest niezbędne do realizacji Usługi przesłania informacji drogą elektroniczną.

Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania Państwa danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.

Cel/czynność przetwarzania Typ danych osobowych Podstawa przetwarzania
Realizacja Usługi przesłania informacji drogą elektroniczną lub Usług Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

Podjęcie działań przed zawarciem umowy

Zawarcie i wykonanie umowy

Zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa Przedsiębiorcy oraz jego Stronie (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, zarządzanie serwerem oraz hosting) Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

Dane Techniczne

Uzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom)

Ciążący na nas obowiązek prawny

Przekazanie  Użytkownikowi wiadomości zwrotnej dotyczącej szczegółowych informacji o oferowanych usługach lub problemach technicznych na stronie Dane Kontaktowe Podjęcie działań przed zawarciem umowy

Wykonanie umowy

 

 

6. Udostępnianie Państwa danych osobowych oraz transfery międzynarodowe

W celach wskazanych w paragrafie poprzedzającym możemy ujawniać Państwa dane osobowe zewnętrznym osobom trzecim, takim jak firmy księgowe, informatyczne, zapewniającym usługi takie jak hosting, cloudcomputing, a także Urzędowi Skarbowemu i innym organom władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagamy od wszystkich osób trzecich zachowania środków bezpieczeństwa w stosunku do Państwa danych osobowych oraz przetwarzania ich w zgodzie z prawem. Nie pozwalamy naszym dostawcom aby korzystali oni z danych osobowych Użytkowników dla swoich własnych celów oraz pozwalamy przetwarzać je w określonych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani też organizacji międzynarodowych.

 

7. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzanie przez Przedsiębiorcę danych osobowych Użytkownika odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo. Wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa mające chronić Państwa dane przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Ograniczamy dostęp do Państwa danych do pracowników, usługodawców i innych osób trzecich, do których takie udostępnienie jest niezbędne z punktu widzenia naszej działalności gospodarczej. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie zgodnie z instrukcjami Przedsiębiorcy oraz są oni zobowiązani do poufności.

Przedsiębiorstwo przyjęło odpowiednie procedury w celu postępowania w razie podejrzenia naruszenia. Powiadomimy Państwa oraz stosowny organ nadzoru o naruszeniu gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

 

8. Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane, chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, zgodnie z § 9.

W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe (zapewniając nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby) w celach badawczych i statystycznych, w którym to przypadku możemy przechowywać te dane przez czas nieokreślony, bez dalszego obowiązku powiadamiania Państwa o tym.

 

9. Prawa Użytkowników związane z ochroną danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego

Użytkownik w pewnych sytuacjach posiada prawo zgłoszenia żądania Przedsiębiorcy przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi Przedsiębiorca administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Przedsiębiorcę. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: zbigniewp@onet.eu.

Zawracamy uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić Państwa żądanie dotyczące usunięcia Państwa danych osobowych, a mianowicie ze względu na poszczególne obowiązki prawne lub dochodzenie roszczeń. W takich przypadkach zostanie to Państwu zakomunikowane po złożeniu takiego żądania. Jeśli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych praw przedstawionych w ramach niniejszego paragrafu, prosimy o kontakt zgodnie z danymi kontaktowymi Przedsiębiorcy.

Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając w tym celu wiadomość na adres mailowy zbigniewp@onet.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem zgody.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia Przedsiębiorcy żądania przesłania jego danych osobowych, którymi Przedsiębiorca administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych.

Przedsiębiorca bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Użytkownikowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Korzystanie z praw przedstawionych powyżej jest bezpłatne, jednakże Przedsiębiorca może obciążyć Użytkownika rozsądną opłatą w przypadku, gdy przedstawione żądanie lub żądania są oczywiście bezzasadne, powtarzające się, bądź nadmierne. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia przedstawionego żądania.

W celu spełnienia poszczególnych żądań, Przedsiębiorca może zażądać określonych informacji od Użytkownika, w celu weryfikacji jego tożsamości i zapewnienia korzystania z poszczególnych praw. Stanowi to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.

Użytkownik, którego danymi osobowymi Przedsiębiorca administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim:

swojego zwykłego pobytu,

swojego miejsca pracy, lub

miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,

jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza RODO. Skarga może zostać nadana drogą pocztową na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@uodo.gov.pl.

 

10. Odpowiedzialność Przedsiębiorcy oraz zgłoszenie reklamacyjne

Przedsiębiorca działając z należytą starannością, dba o poprawność działania Strony, nie ponosi jednak odpowiedzialności za techniczne ograniczenia w możliwości korzystania ze Strony wynikłe ze stanu technicznego Sprzętu Użytkownika oraz wynikłe w związku z awarią transmisji danych (połączenia internetowego), z którego korzysta Użytkownik.

Przedsiębiorca prosi o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z działaniem Strony na następujący adres e-mailowy: zbigniewp@onet.eu.

Przedsiębiorca rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia informując Użytkownika o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji każdorazowo podając powody podjętej decyzji.

Użytkownik jest również uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10. Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian

Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na Stronie nowej Polityki prywatności. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na Stronie.

Dane kontaktowe Przedsiębiorcy wskazane są na stronie w zakładce „Kontakt”

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Przedsiębiorcę uprzejmie prosimy Państwa o kontakt z nami pod adresem e-mail: zbigniewp@onet.eu lub pod numerami telefonów wskazanymi na Stronie.